Thông báo của Tòa TGM Huế về Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 20.6.2020

347