Lưu trữ hàng ngày: Jan 19, 2021

Thứ Tư tuần II Thường Niên – Cần làm việc lành

LỜI CHÚA: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta...
- Advertisment -

Most Read