Lưu trữ hàng ngày: Mar 16, 2021

Thứ Tư tuần IV Mùa Chay – Công Việc Của Cha

Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như...
- Advertisment -

Most Read