Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, chúng con trân trọng kính báo: Ông cố Phêrô Phạm Hữu Sót, thân phụ của Cha Phạm Hữu Quang – TGP Huế và Tu sĩ Phaolô Phạm Hữu Vinh được Chúa gọi về lúc 23 giờ 50 ngày 12 tháng 8 năm 2021.