Monday, September 20, 2021

Học hỏi Phúc âm CN 4 PS A, Lm Antôn Nguyễn...

Lời Chúa: Ga 10,1-10 1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà...