Thứ Bảy, Tháng Sáu 15, 2024

1. Tiến bước trong Tình yêu – Thiên Định, CSC
2. Tiến bước trong Tình yêu – Hoàng Lực, CSC
3. Khúc tâm tình tri ân – Hoàng Lực, CSC
4. Bài ca tri ân – Thiên Uyên
5. Mừng Bách Chu Niên – Định Tâm, CSC
6. Sứ mạng Dòng Thánh Tâm Huế – Minh Quân, CSC
7. Hãy tiến bước – Minh Quân, CSC
8. Về đây – Hương Đan
9. Cảm tạ tình Chúa yêu – Thiên Uyên
10. Hiệp lời cảm mến – JB. An Ninh
11. Trăm năm tình Chúa – Cửa Sót
12. Cảm tạ tình yêu Chúa – Dom Vũ Tuấn, CSC
13. Tạ ơn 100 năm Dòng Thánh Tâm Huế – Xuân Hồng, CSC