Monday, September 20, 2021

Thứ Hai tuần 25 thường niên. – Thánh Anrê Kim Têgon,...

Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt...

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B: Hiến dâng và phục...

Lời Chúa: Mc 9,30-37 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,...

Thứ Bảy tuần XXIV Thường Niên – Dụ Ngôn Người Gieo...

Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu....

Thứ Sáu tuần XXIV Thường Niên – Vai trò người phụ...

Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên...

Thứ Năm tuần XXIV Thường Niên – Thánh Cornêliô – Yêu...

Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người...

Thứ Tư tuần XXIV Thường Niên – Đức Mẹ sầu bi...

Lời Chúa: Lc 2, 33-35 Khi ấy, cha và mẹ Chúa Giêsu đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành...

Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ...

Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức...

Thứ Hai tuần XXIV Thường Niên – Thánh Gioan Kim Khẩu...

Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có...

Chúa nhật 24 Thường Niên năm B: Nhận biết để bước...

Lời Chúa: Mc 8,27-35 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ Bết-xai-đa để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người...

Thứ Bảy tuần XXIII Thường Niên – Nhà xây trên đá...

Lời Chúa: Lc 6, 43-49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và...

Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên – Nhận biết chính mình

Lời Chúa: Lc 6, 39-42 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được...

Thứ Năm tuần XXIII Thường Niên – Bắt chước Thiên Chúa...

Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con...

Thứ Tư tuần XXIII Thường Niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH...

Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp...

Thứ Ba tuần XXIII Thường Niên – Chọn Nhóm Mười Hai

https://www.youtube.com/watch?v=mM1KPrbMrwM Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng...

Thứ Hai tuần XXIII Thường Niên – Làm việc tốt ngày...

Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay...

Chúa nhật 23 Thường Niên Năm B – Mở Lòng Trước...

Lời Chúa: Mc 7,31-37 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta...

Thứ Bảy tuần XXII Thường Niên – Ý nghĩa ngày Sabbat

https://www.youtube.com/watch?v=fCS9cfEvEZU Lời Chúa: Lc 6, 1-5 Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò...

Thứ Sáu tuần XXII Thường Niên – Thánh Ghêgôriô Cả, giáo...

Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan...

Thứ Năm đầu tháng, tuần XXII Thường Niên – Kẻ chinh...

Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở...

Thứ Tư tuần XXII Thường Niên – Tiếp tục rao giảng...

Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn...