Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C: Hãy dọn đường...

Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị, đón chờ Chúa đến viếng thăm và cứu độ dân Người. Phụng vụ Lời Chúa qua các...

Lời Chúa và cuộc sống: MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO...

"Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy". ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,23-26). 23 Khi...

Phút cầu nguyện: Cầu cho các nạn nhân qua đời vì...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7:11-17) (11) Sau đó, Ðức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn...

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXI TN năm B: Mến...

Lời Chúa Mt 22,34-40 Trong bài TM hôm nay, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến trọng tâm của Kitô giáo là Mến Chúa và yêu...

Bài suy niệm lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh đường Dòng...

Bài đọc I: Is 56, 1.6-7 Bài đọc II: 1Cr 3, 9-11.16-17 Tin mừng: Ga 4, 19-24 Đền Thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện và gặp...