Thứ Sáu tuần XVI Thường Niên – Hạt được một trăm,...

Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo...

Thứ Năm tuần XVI Thường Niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA...

Lời Chúa: Ga 20, 1. 11-18 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng...

Thứ Tư tuần XVI Thường Niên – Gieo vãi Lời Chúa

Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh...

Thứ Ba tuần XVI Thường Niên – Làm theo Ý Cha...

Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm...

Thứ Hai tuần XVI Thường Niên – Dấu lạ Giô-na

Lời Chúa: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy...

Thứ Bảy tuần XV Thường Niên – Người tôi tớ hiền...

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người....

Thứ Sáu tuần XV Thường Niên – Con Người là chủ...

Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt...

Thứ Năm tuần XV Thường Niên – Thánh Bônaventura, giám mục,...

Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng,...

Thứ Ba tuần XV Thường Niên – Đón nhận và sám...

Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám...

Thứ Hai tuần XV Thường Niên – Phần thưởng môn đệ...

Lời Chúa: Mt 10,34 - 11,1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang...

Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn...

Thứ Sáu tuần XIV Thường Niên – Số phận người môn...

Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên...

Thứ Năm tuần XIV Thường Niên – Rao giảng về Nước...

Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng "Nước Trời đã gần...

Thứ Tư tuần XIV Thường Niên – Chọn gọi 12 tông...

Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các...

Thứ Ba tuần XIV Thường Niên – Cánh đồng truyền giáo

Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người...

Thứ Hai tuần XIV Thường Niên – Chạm đến

Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy...

Thứ Bảy đầu tháng, tuần XIII Thường Niên – Thánh TÔMA,...

Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông, khi...

Thứ Năm đầu tháng, Tuần XIII Thường Niên – Chúa có...

Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho...

Thứ Tư tuần XIII Thường Niên – Chúa chữa 2 người...

Lời Chúa: Mt 8,28-34 Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ...

Thứ 3 tuần XIII Thường niên: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ,...

Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con...