Lưu trữ hàng ngày: Jun 8, 2021

Thứ Tư tuần 10 thường niên. Kiện toàn lề luật

Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề...

Ngày thứ tám: Trái Tim Thành Kính

“Cứ xin thì sẽ được” (Lc 11:9) Chúa không phải là thần đèn trong bình Đôi khi chúng ta không cầu xin Thiên Chúa ban ân...
- Advertisment -

Most Read